Privacybeleid

Inhoudsopgave

Rotate B.V., handelend onder de naam “Kenneth Smit”, zorgt als marktleider al meer dan 30 jaar voor waardevolle medewerkers die bedrijfsdoelen helpen te realiseren. Dat doen we o.a. met praktijkgerichte en commerciële trainingen die binden, boeien en bijdragen aan het bedrijfsresultaat van onze opdrachtgevers en een succesvolle carrière van onze deelnemers. Rotate B.V. is een franchiseorganisatie en gevestigd op de Welschapsedijk 20a, 5652 XM Eindhoven KVK17071065.

Ten behoeve van onze dienstverlening worden door Rotate B.V. en/of haar franchisenemers (hierna te noemen Kenneth Smit en ook aangeduid als ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid persoonsgegevens verwerkt.

REIKWIJDTE

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy statement.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van onze website www.kennethsmit.com.

Privacy

HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt (zowel analoog als digitaal);
2. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;
3. Wanneer u gebruik maakt van onze social media kanalen;
4. Wanneer u onze website bezoekt.

 

WIJ VERZAMELEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is.

De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens;

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

 • (bedrijfs)naam;
 • adres;
 • postcode;
 • geslacht;
 • woonplaats;
 • land;
 • functie;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • betaalgegevens;
 • taalkeuze;

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

A. ter nakoming van afspraken met u;
B. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
1. marketingdoeleinden.
C. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
D. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en) en doeleind(en):

Cont(r)act:

 • B1 het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
 • A, B1 of C het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.

Functioneren van en optimaliseren website:

 • B1 het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.
 • B1 het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.

Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:

 • C het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

VERSTREKKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor ons. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Wij hebben in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving overeenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Tegen verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan Kenneth Smit. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Kenneth Smit te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

 

BEWAARTERMIJNEN:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

 

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

RECHTEN VAN BETROKKENEN:

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@kennethsmit.com.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de vorengaande contactgegeven of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

KLACHTEN:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@kennethsmit.com. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.